Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Gmina Parczew  zaprasza do udziału w biegach ulicznych „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się 15 sierpnia 2021 r. w Parczewie

Ideą projektu jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym oraz promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego działającego na obszarze przedwojennej Polski w latach 1944 – 1963. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i organizowane jest równocześnie w kilkudziesięciu miastach. 

W Parczewie biegi odbędą się na trzech dystansach: 

 • 1963 m,
 • 750 m,
 • 5000 m.

Jak co roku każdy uczestnik otrzyma pakiet w tym: numer startowy, koszulkę i inne. Aby wziąć udział w biegach należy zgłosić się do dnia 12.08.2021 r. poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: www.parczew.com 


Urząd Miejski w Parczewie

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń

Zakończono prace budowlane przewidziane na ten rok w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jabłoń”.

Część 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 104016 L (ul. Lipowa) w m. Jabłoń na odcinku od km 0+000,00 zlokalizowanego na końcu wykonanego włączenia do drogi powiatowej nr 1905 L do km 0+121,07.
Zakres wykonanych prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • inżynieria ruchu
 • budowa kanału technologicznego

Wartość inwestycji wynosiła : 67 665,60 zł brutto. Inwestycja wykonana ze środków własnych.

Części 2: Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś
I etap Budowa drogi gminnej nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01
Zakres wykonanych prac:

 • prace przygotowawcze
 • wykonanie nawierzchni
 • wykonanie poboczna
 • oznakowanie pionowe
 • budowa kanału technologicznego.

Wartość inwestycji: 396.179,90 zł brutto. Dofinansowania: 198.089,95 zł

Wykonanie II etapu inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 103788L od km 0+000,00 do 0+451,49 zaplanowano na maj 2022 r.

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś
dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


URZĄD GMINY JABŁOŃ

OZE w Gminie Jabłoń I

Zakończono prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych (10 szt.), montażem kotłów na biomasę (14 szt.), a także pomp ciepła na ciepła wodę użytkową (2 szt.) w ramach inwestycji „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Jabłoń”. Obecnie trwają prace montażowe instalacji solarnych (179 szt.)

Wartość inwestycji: 1.855.356,05 zł brutto
Dofinansowanie: 65 % wartości netto.

Projekt pn. „OZE w gminie Jabłoń I” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.


URZĄD GMINY JABŁOŃ 

 

Ranking finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce na 2020 r.

W dniu 19 czerwca br. ogłoszono ranking finansowy Samorządu terytorialnego za rok 2020.

Gmina Jabłoń w kategorii gmin wiejskich zajęła 417 miejsce na 1533 pozycji. W powiecie parczewskim jest to jeden z najlepszych wyników w rankingu,.

Podczas analizy, Komisja zbadała sposób gospodarowania pieniędzmi przez samorządy korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.

Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:

 • samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami,
 • przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze,
 • obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

Więcej informacji:

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf


URZĄD GMINY JABŁOŃ

DOBRY START - 300 dla ucznia

Od 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: termin 17 sierpnia 2021 roku godz. 11:30 - 14:00
Miejsce: Urząd Gminy w Jabłoniu, ul. Augusta Zamoyskiego 27 (sala konferencyjna)
Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, także numer rachunku bankowego.

 

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie.
Jak to zrobić: sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet.
Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna (pielęgniarki/pielęgniarza) w DDP w Kolanie

Wójt Gminy Jabłoń ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna (pielęgniarki/pielęgniarza) w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kolanie.

PLIKI DO POBRANIA:Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Gmina Jabłoń informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Jabłoń (Pokój Nr 1) został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Punkt jest czynny w godzinach:

Poniedziałek – czwartek: 12:00 - 15:00
Piątek: 9:00 - 12:00

W punkcie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze", jak również pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność rozliczającego dotację.

Osoba koordynująca: Ewelina Niczyporuk, tel. 83 356 00 06 wew. 25

Więcej informacji o uruchomieniu i działaniu powyższego punktu można będzie uzyskać na spotkaniu informacyjnym dnia 30 lipca 2021 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jabłoń.
ZAPRASZAMY.

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II nabór

Gmina Jabłoń informuje, iż rozpoczął się II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym, osoby zainteresowane odbiorem folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, powinny złożyć deklarację (w załączniku) przekazania odpadów rolniczych  do Urzędu Gminy Jabłoń - pokój nr 1 (budynek dawnej poczty) - do dnia 30 lipca 2021 r.

Ze względu na wprowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w dofinansowaniu powyższego przedsięwzięcia rolnicy będą zobowiązani do opłacenia podatku vat (8%) od przekazanej ilości odpadów.

Planowany termin odbioru odpadów - II kwartał 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


URZĄD GMINY JABŁOŃ

Przebudowa drogi powiatowej KDP 1600 L w miejscowości Gęś i Kolano Kolonia na odcinku 2,90076 km, od km 9+210,33 do km 12+111,09

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej drogi powiatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Jabłoń poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś i Kolano-Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku m Kalinka, co również zwiększy dostęp do obszaru atrakcyjnego turystycznie i rolniczo.

W mc czerwiec br. zakończono budowę II etapu przedmiotowej inwestycji, która obejmowała przebudowę drogi o łącznej długości 2000,76 m od km 10+110,33 do km 12+111,09.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L obejmowała :

 • wykonanie włączeń dróg podrzędnych,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
 • wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji KDP 1600L w miejscach, wskazanych na planie sytuacyjnym,
 • wykonanie robót ziemnych – korytowanie, wykopy i nasypy,
 • ścinanie poboczy gruntowych,
 • roboty ziemne – wykonanie nasypów, odtworzenie geometrii skarp i rowów,
 • prace porządkowe,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Wartość II etapu inwestycji: 1.646.085,86 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 498 889, 28 zł
Dofinansowanie: 1 162 036,00 zł
Wkład finansowy Powiatu Parczewskiego: 668.426,64 zł
Wkład finansowy Gminy Jabłoń: 668.426,64 zł

 


Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji ew energię odnawialną i w oszczędzanie energii”


URZĄD GMINY JABŁOŃ

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do przedmiotowej ewidencji należy zgłosić każdy budynek lub lokal (mieszkalny lub niemieszkalny), który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając odpowiednią deklarację na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce „złóż deklarację”. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu. W przypadku braku dostępu do internetu wypełnioną deklarację dotyczącą budynków/lokali usytuowanych na terenie Gminy Jabłoń można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu lub wysłać listem na adres Urzędu.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. lub 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w danym budynku po 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca obowiązany jest do zaktualizowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Dane zgromadzone w bazie CEEB pozwolą na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Więcej informacji na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz www.zone.gunb.gov.pl

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Informator dla właścicieli i zarządców
 2. Ulotka - złóż deklarację
 3. Ulotka - cel stworzenia bazy
 4. Film promocyjny - CEEB
 5. Deklaracja formularz A - budynki i lokale mieszkalne
 6. Deklaracja formularz B - budynki i lokale niemieszkalne 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy