Zwiększenie poziomu wsparcia w nowym okresie programowania - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

 • 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • 85% na rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.


Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”

Kolejny projekt realizowany w ramach akredytacji przez ZSCKR w Jabłoniu.

We wrześniu 2022 r grupa 31 uczniów technikum w Jabłoniu podnosiła swoje zawodowe kompetencje w okolicach miejscowości Cattolica w prowincji Rimini we Włoszech. W ramach tego samego projektu grupa 6 nauczycieli uczestniczyła w kursie podnoszącym umiejętności stosowania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu zawodowym, który odbył się w Grenadzie, w Hiszpanii. To już kolejny projekt, który z sukcesem zrealizowała szkoła w Jabłoniu. Projekt ten był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Uczestnicy projektu zdobyli nowe doświadczenie zawodowe czego potwierdzeniem były certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność. Poszerzyli oni swoją wiedzę o praktyczne realia panujące w europejskich firmach i gospodarstwach, podnieśli swoje kompetencje językowe.

 • Cieszę się, że uczestniczyłam w projekcie, dzięki któremu poznałam zasady pracy w branży gastronomicznej, nauczyłam się przyrządzania kilku włoskich potraw oraz zwiedziłam wiele ciekawych miejsc we Włoszech: Wenecję, Loretto, Rimini. Odwiedziliśmy również San Marino – mówi jedna z uczestniczek projektu.
 • Nasi uczniowie odbyli praktyki w zawodach rolniczych, mechanicznych, gastronomicznych oraz odnawialnych źródeł energii.. Cieszymy się, że następne pokolenia uczniów naszej szkoły mogą rozwijać się podczas swoich praktyk za granicą naszego kraju. Oprócz podwyższania umiejętności zawodowych uczniowie mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji językowych, umiejętności odnalezienia się w nowym środowisku i adaptacji do odmiennych warunków. Dzięki temu stają się oni bardziej samodzielni, aktywni i otwarci na Europę. - mówi koordynator projektów, Arkadiusz Lotek.

W 2023 roku kolejni uczniowie będą mogli podnosić swoje kompetencje w przygotowanym przez szkołę w Jabłoniu projekcie praktyk. 

Projekt nr: 2021-1-PL01-KA121-000005499 jest realizowany ze środków Unii Europejskiej  (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe)


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu

Dwie dobre informacje drogowe dla mieszkańców naszej gminy

W dniu 15 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Miło nam poinformować mieszkańców gminy o uzyskaniu dofinansowaniu przez Gminę Jabłoń w ramach projektuPrzebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1605L i 1600L w miejscowości Gęś”, który znalazł się na 19 pozycji z 14 punktami na 54 wnioski które uzyskały dofinansowanie. Dodatkowo informujemy, że Powiat Parczewski z zadaniem pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1605L Jabłoń – Gęś od km 0+003,50 do km 3+947,50” znalazł się na 30 pozycji z 13 punktami na 54 wnioski, które uzyskały wsparcie. Łącznie w ramach obu projektów na terenie gminy zostanie przebudowany ciąg dróg powiatowych nr 1605L i 1600L o łącznej długości około 5,8 km. W dniu 25 listopada przedstawiciele Gminy i Powiatu podpisali obie umowy o dofinasowanie z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Zakres zadań obejmuje odcinek dróg od włączenia w drogę powiatową 1095 L w Jabłoniu (obok dawnej zlewni mleka) do skrzyżowania przy Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej "BEKON PLUS" w Gęś. 

Planowany okres realizacji robót budowalnych to lata 2023-2024. Zadania będą realizowane w dwóch etapach.

Planowany koszt inwestycji obu zadań został oszacowany na kwotę 10 836 098,38 zł brutto, na który składają się koszty inwestycyjne oraz ogólne w tym m.in. dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy. Łączny koszt dofinasowania wynosi 6 212 663,00 zł., pozostała kwota została zabezpieczona po połowie w budżetach partnerów Gminy Jabłoń oraz Powiatu Parczewskiego.


Urząd Gminy Jabłoń

Warsztaty malarskie - Kartka Świąteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach malarskich. W trakcie zajęć powstaną kartki świąteczne. Warsztaty poprowadzi Urszula Sawiuk.
 • Termin: 28 listopada 2022 r. /poniedziałek/ Godzina zostanie ustalona indywidualnie dla każdej grupy wiekowej.
 • Koszt udziału: 35 zł/os.
 • Informacje i zapisy pod nr tel.: 83 356 00 48

Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
 
 

Gmina Jabłoń na 54 miejscu w kraju w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 18 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W analizie bierze się pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy. W rankingu w kategorii Gminy Wiejskie zbadano sytuację w 1533 gminach wiejskich. Miło nam poinformować, że Gmina Jabłoń znalazła się na 54 miejscu w skali kraju. Można zauważyć, że stan życia na terenie naszej gminy ulega ciągłej poprawie, gdyż w 2021 roku zajmowaliśmy 141 pozycję w tym rankingu.   

Gratulujemy również naszym sąsiadom, Gminie Wisznice która zajęła 4 miejsce oraz Gminie Podedwórze, która zajęła 56 miejsce. Życzymy im również dalszych sukcesów.  

Więcej o tegorocznym rankingu tutaj:  https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2022


Urząd Gminy Jabłoń

Obchody Rocznicy Bitwy pod Kolanem i Holendernią (18 listopada 1863 r.)

18 listopada 159 lat temu na terenie miejscowości Kolano i Holendernia rozegrała się bitwa powstańców styczniowych pod dowództwem W. A. Wróblewskiego i K. Krysińskiego ze ścigającą ich kolumną wojsk carskich. Na pamiątkę tych wydarzeń i heroicznych wyczynów powstańców w obronie naszego regionu, dnia 20 listopada 2022 r. w Kościele Parafialnym Imienia NMP w Kolanie została odprawiona uroczysta msza święta upamiętniająca wszystkich walczących w Bitwie pod Kolanem i Holendernią. Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i wszystkich zgromadzonych na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie znajduje się  symboliczny pomnik poświęcony bohaterom tego wydarzenia, przed którym chylimy czoła na dowód pamięci o tych, którzy za sprawę naszej Ojczyzny oddali swoje życie.

Przed pomnikiem poległych powstańców został odśpiewany Hymn Narodowy oraz odmówiona krótka modlitwa przez proboszcza ks. Wojciecha Cholewa i wszystkich zebranych. Następnie zostały zapalone znicze i złożone wieńce przez przedstawicieli władz samorządowych – Dariusza Łobejko – wójta Gminy Jabłoń, Dianę Abramczuk - Sak - wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jabłoń, władz szkolnych – Agnieszkę Jedlińską Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie wraz z uczniami oraz zebranych mieszkańców – wsi Kolano i Holendernia. Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie Wójta Gminy Jabłoń, który podziękował wszystkim zebranym za pielęgnowanie pamięci narodowej i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

W tym samym dniu zostały też zapalone znicze w pozostałych miejscach pamięci związanych z Bitwą pod Kolanem i Holendernią: pod Krzyżem upamiętniającym dwóch poległych powstańców w „Lesie Kolańskim” oraz przy zbiorowej mogile gdzie spoczywa 16 powstańców styczniowych w miejscu między Holendernią a  Pacholem, gmina Dębowa Kłoda.

Pamiętajmy o historii naszego regionu, o bohaterach, którzy swoją krwią wyznaczali granice naszej dzisiejszej Ojczyzny. Oddajmy im hołd świadomi tego, że to Oni tworzyli naszą historię i nie po raz pierwszy udowodnili siłę patriotyzmu. Pielęgnujmy naszą pamięć o przeszłości i nie pozwólmy jej zaginąć. Niech ta pamięć będzie wyrazem szacunku i wdzięczności.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym ważnym dniu dla naszej małej społeczności, nie zapomnieli o przeszłości i wspólnie zechcieli oddać cześć poległym Bohaterom w Bitwie pod Kolanem i Holendernią. 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Młodzieżowa Rada Gminy - Ankieta

W związku z podjęciem działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy, kierujemy propozycję i pytanie do młodzieży od klasy VI (włącznie) do ukończenia 18 roku życia zamieszkującej teren Gminy Jabłoń. Czy zainteresowana jest powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy Jabłoń, a przede wszystkim, czynnego w niej uczestnictwa? Przeprowadzamy konsultacje, które polegają na wypełnieniu krótkiej ankiety.

Ankieta będzie dostępna do 10 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Gminy Jabłoń oraz w serwisie społecznościowym facebook. Informacja zwrotna otrzymana od naszej młodzieży pozwoli nam ocenić zainteresowanie powołaniem nowego organu Gminy.

LINK DO ANKIETY: Młodzieżowa Rada Gminy - Ankieta


Urząd Gminy Jabłoń

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. "Gmina Jabłoń dla Seniorów-etap II"!

Gmina Jabłoń we współpracy z Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM realizuje  projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 31 sierpnia 2023 r.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Zachęcamy wszystkim mieszkańców naszej Gminy w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i  niesamodzielnych do skorzystania z oferty Aktywnego Klubu Seniora - środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, a także z usług fizjoterapii prowadzonych w ramach rozwoju i upowszechnienia wsparcia w miejscu zamieszkania. 

Rekrutacja trwa od 17.11.2022 do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 6 (GOPS) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

 

Procedura preferencyjnego zakupu węgla kamiennego w Gminie Jabłoń

 1. Podmiotem, który dostarczał będzie węgiel dla Gminy Jabłoń jest: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 2. Osoba zainteresowana składa w Urzędzie Gminy Jabłoń pok. nr 11 (sekretariat) wniosek o zakup węgla (max. 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony po 01.01.2023 r.).
 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, na podstawie wystawionej przez Gminę Jabłoń faktury VAT osoba zainteresowana dokonuje w kasie urzędu gminy zapłaty za węgiel: gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie za ilość wskazaną do odbioru w terminie do 31.12.2022 r.).
 4. Z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty, osoba udaje się do punktu wskazanego we wniosku celem odbioru zakupionego węgla, tj.:
 • Kółko Rolnicze w Gęsi, Gęś 128, 21-205 Jabłoń 
 • PPH LEGAREX, Grzegorz Lewczuk, ul. Jadwigi Tokarskiej 14, 21-205 Jabłoń.

 W załączeniu wniosek:


Urząd Gminy Jabłoń

26 Jesienny Konkurs Recytatorski – Eliminacje gminne

Tegoroczne eliminacje gminne 26 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „WSPÓŁCZESNOŚC” odbyły się 16 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach. W tym roku wpłynęły 23 zgłoszenia recytatorów ze Szkół Podstawowych  z terenu gminy Jabłoń. Dobór repertuaru był bardzo interesujący i urozmaicony. W prezentacjach można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu pisarzy i poetów między innymi: Danuty Wawiłow, Joanny Drażba, Małgorzaty Strzałkowskiej, Joanny Kulmowy, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Ludwika Jerzego Kern, Wisławy Szymborskiej, Wandy Chotomskiej.

Jury w składzie: Adela Ukalska – emerytowana nauczycielka języka polskiego i Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu po wysłuchaniu prezentacji, biorąc pod uwagę m.in. dobór tekstu, dopasowanie tekstu do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, kulturę słowa a także wyraz artystyczny, postanowiła nominować do eliminacji powiatowych następujące osoby:

W kategorii uczniowie klas I – VIII

 • Maja Kozak, kl. I, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” z Dawidów, opiekun – Anna Sak
 • Kacper Kozak, kl. II, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” z Dawidów, opiekun - Marta Miłosz
 • Hanna Haczkur, kl. II, Szkoła Podstawowa w Gęsi, opiekun – Irena Żuraw
 • Gabriela Hurko, kl. II, Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun – Anna Mikitiuk
 • Oliwia Iżko, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun – Aleksandra Dzyr

Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła:

 • Antoni Krześniak, kl. I, Szkła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś” w Paszenkach, opiekun – Renata Waszczuk
 • Aleksandra Kucyk, kl. III, Szkoła Podstawowa im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun – Małgorzata Kędracka
 • Antoni Sak, k. V, Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun – Aleksandra Dzyr
 • Tomasz Łobejko – kl. VI, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” z Dawidów, opiekun – Anna Oniszczuk

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 22 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom a laureatom życzymy sukcesów na kolejnych etapach Jesiennego Konkursu Recytatorskiego.

Link do galerii: https://www.facebook.com/gok


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy