Bogatsi w wiedzę i nowe umiejętności – ZSCKR w Jabłoniu podsumowuje kolejny projekt

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego trwa podsumowanie kolejnego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+: „Międzynarodowe praktyki szansą rozwoju uczniów w ZSCKR w Jabłoniu”.. Tym razem 60-osobowa grupa uczniów zdobywała wiedzę, nowe umiejętności i doświadczenia podczas praktyk w Grecji. W pierwszej połowie września br. uczniowie kształcący się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizowali pod okiem profesjonalistów różnorodne prace i zadania wynikające ze specyfiki zawodu. Praktyki odbywały się między innymi w winnicach, na plantacjach granatów i bawełny, w zakładach związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł oraz mechanizacją rolnictwa. Uczniowie uczestniczyli zarówno w zajęciach praktycznych jak i merytorycznych wykładach.

Celem projektu było również wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego i podniesienia swojej pozycji  na rynku pracy w przyszłości.

Wyjazd ten umożliwił także uczniom poznanie bogatej tradycji i kultury greckiej, greckich zabytków i obyczajowości jej mieszkańców. Nie zabrakło też chwili na rekreację i odpoczynek  - korzystania z uroków morza i greckiego słońca.

- Nie spoczywamy na laurach i już przygotowujemy kolejne projekty dla naszych uczniów. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Włoch. Wnioskujemy również o projekt na Litwie. Otrzymaliśmy jako szkoła akredytację więc zdobywanie środków na kolejne wyjazdy będzie znacznie łatwiejsze – mówi Arkadiusz Lotek, koordynator projektów.

- Kilka potraw, których przyrządzania nauczyłam się w Grecji, przygotowuję teraz moim znajomym i rodzinie kiedy się spotykamy. Przy okazji praktyk odkryłam też piękno tego wspaniałego, europejskiego kraju. Bardzo się cieszę, że byłam na projekcie i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócę w miejsca, które zobaczyłam. – mówi Karolina

Przekonałem się, że jako Polacy nie mamy się czego wstydzić. Mogę nawet powiedzieć, że rolnicy z Grecji mogliby się od nas niejednego nauczyć. Kończę już naukę w ZSCKR w Jabłoniu, podczas której byłem na praktykach w Hiszpanii i Grecji. Niezapomniane chwile. – dodaje maturzysta, Mateusz.


ZSCKR w Jabłoniu

Laureaci konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19

W konkursie wzięło udział 35 uczestników ze szkół podstawowych w Jabłoniu, Gęsi, Dawidach  oraz Kolanie a także szkoły średniej ZSCKR w Jabłoniu. Celem konkursu było zachęcanie do szczepień poprzez wykonanie plakatów - prac plastycznych promujących szczepienia COVID-19 przez uczniów klas VII–VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Jabłoń oraz uczniów ZSCKR w Jabłoniu, a także przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień, rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za wykonanie oryginalnych plakatów promujących szczepienia przeciw Covid-19. Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali uczniów w twórczej pracy.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Wyposażenie GOK w nowy sprzęt komputerowy

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu brał udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. W ramach ww. Projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenie to przeprowadzone zostało w 11 spotkaniach online od 25.03. 2021 r. do 30.04.2021 r. i zawierało kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi online. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych, zdobycie kompetencji związanych z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci.

Podsumowaniem projektu było wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w 6 zestawów sprzętu komputerowego (laptopy), który będzie służył do organizacji zajęć i warsztatów.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Projekt „Lubelskie Samozatrudnienie!”

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”. W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  bb) kobiety,
  cc) osoby z niepełnosprawnościami,
  dd) osoby długotrwale bezrobotne,
  ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
 3. imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
 4. reemigranci,
 5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 6. osoby ubogie pracujące,
 7. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

 1. wysokiej jakości szkoleniami (zajęcia grupowe i indywidualne)
 2. wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób
 3. fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 4. zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia
 5. ciepły posiłek w czasie zajęć trwających minimum 6 godzin
 6. materiały szkoleniowe

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo również na stronie projektu: www.ls.consultor.pl 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

Światłowód w Gminie Jabłoń! MAPA ORIENTACYJNA

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy Państwu mapę orientacyjną dotyczącą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Załączniki do pobrania:


Urząd Gminy Jabłoń

Cyfrowa Gmina Jabłoń

W dniu 15 listopada 2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko z rąk  pana Janusza Cieszyńskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa otrzymał czek wartości 114.840,00 zł. na rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz wiedzy z zakresu zwiększenia cyberbezpieczeństwa.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Obchody 158 Rocznicy Bitwy pod Kolanem i Holendernią podczas Powstania Styczniowego

W obecnym 2021 r. mija 158 lat od wydarzeń związanych z jedną z ważniejszych dla naszego regionu Bitwą pod Kolanem i Holendernią, która rozegrała się 18 listopada 1863 r. pomiędzy oddziałami polskimi, a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego. To właśnie na naszych terenach liczący 150 jazdy oddział podpułkownika Walerego Wróblewskiego został zaatakowany w Kolanie (11 km na północny wschód od Parczewa, powiat Radzyń Podlaski) przez kolumnę rosyjską złożoną z 4 rot piechoty, szwadron ułanów, sotnię kozaków i 2 armaty. Wycofujący się powstańcy naprowadzili Rosjan na stojącą w lesie piechotę Karola Krysińskiego, która przyjęła ich ogniem. Rosjanie rzucili się do ucieczki, tracąc ok. 160 zabitych i rannych. Polski pościg ustał dopiero na wieść o posiłkach, ciągnących od Parczewa w 2 kolumnach. Ich marsz powstrzymywała skutecznie aż do zmroku kawaleria Wróblewskiego, tak że ostrzał artyleryjski spadł na opustoszały już las.

Dziś wspominamy te wydarzenia i pochylamy głowę przed bohaterstwem naszych rodaków, którzy za wolność swoją i naszą oddali właśnie tu życie.

Jak co roku też, na pamiątkę tych heroicznych zmagań w obronie naszego regionu, w dniu 21 listopada 2021 r. w Kościele Parafialnym Imienia NMP w Kolanie została odprawiona przez proboszcza tutejszej parafii ks. Wojciecha Cholewę, uroczysta msza święta upamiętniająca wszystkich powstańców styczniowych walczących w Bitwie pod Kolanem i Holendernią.
Po zakończonym nabożeństwie w uroczystym przemarszu poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, delegacje oraz wszyscy obecni udali się na cmentarz parafialny pod pomnik poświęcony powstańcom poległym w pamiętnej Bitwie w dniu 18.11.1863 r. Tam po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz krótkiej modlitwie zostały zapalone symboliczne znicze i złożone wieńce przez przedstawicieli władz samorządowych - Dianę Abramczuk - Sak - wiceprzewodniczącą Rady Gminy Jabłoń, władz szkolnych – Agnieszkę Jedlińską Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie oraz zebranych mieszkańców – Dorotę Kaliszyk sołtysa wsi Holendernia. Uroczystość zakończyło krótkie przemówienie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Jabłoń, która w imieniu mieszkańców Gminy Jabłoń podziękowała wszystkim zebranym za pielęgnowanie pamięci narodowej i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom.

W tym samym dniu zostały złożone wieńce i zapalone pod Krzyżem upamiętniającym dwóch poległych powstańców w „Lesie Kolańskim” oraz przy zbiorowej mogile gdzie spoczywa 16 powstańców styczniowych w miejscu między Holendernią, a  Pacholem  gmina Dębowa Kłoda.

Choć czas tak szybko leci, chcemy pamiętać o tym co za nami, chcemy nie tylko wspominać ale i ciągle przypominać, „bo kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Pamiętajmy, o tych minionych wydarzeniach i dbajmy, aby ta pamięć o naszych przodkach nie zatarła się. Bądźmy aktywnymi uczestnikami naszej regionalnej historii i oddajmy jej należny hołd.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3043276805918801


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłoniu uzyskała dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł  na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń”. Celem zadania jest rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LSR w oparciu o walory kulturowe i przyrodnicze oraz zasoby społeczne w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno-rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR.

Zakres inwestycji przewiduje:

 • wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy z furtką
 • wykonanie altany ogrodowej drewnianej
 • dostawa i montaż systemu monitoringu
 • montaż lampy solarnej oświetleniowej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Gmina Jabłoń uzyskała w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dofinansowanie w wysokości 94.515,00 zł. Moduł jest adresowany do m.in. samorządów gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Planowane wydatki na realizacje wsparcia dot. zakupu:

 • lampy bakteriobójczej - 6 szt.
 • ozonatora - 6 szt.
 • odkurzacza parowego z akcesoriami - 6 szt.
 • odkurzacza - 9 szt.
 • maszyny do mycia podłogi - 2 szt.
 • stacji do dezynfekcji rąk - 12 szt.
 • rękawiczek jednorazowych - 100 opak.
 • maseczek jednorazowych - 100 opak.
 • płynów do dezynfekcji powierzchni i rąk - 100 opak.
 • czepka jednorazowego - 20 szt.
 • suszarki do rąk - 23 szt.

Sprzęt trafi do Urzędu Gminy w Jabłoniu, Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Dziennego Domu Pomocy w Kolanie, Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu oraz Szkoły Podstawowej im. SGO Polesia w Jabłoniu. Środki finansowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Urząd Gminy Jabłoń

Wernisaż Wystawy Malarstwa Wojciecha Jańczaka „Świat inny”

„ Wyobraźnia artysty jest światem potencjalności, którego nie zdoła pomieścić żadne dzieło. Doświadczenia gromadzone przez nas w życiu należą do innego świata, który podlega innym zasadom ładu i nie-ładu; słowa, nakładają się warstwami na strony niczym kolory na płótno, tworzą jeszcze inny świat, także nieskończony, ale łatwiej poddający się modelowaniu, mniej oporny wobec formy.”

Italo Calvino


14 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Wernisaż Wystawy Wojciecha Jańczaka „Świat inny”, artysta pochodzi z Jabłonia lecz mieszka w Lublinie i tam tworzy. Jego techniki twórcze to malarstwo akrylowe, suchą pastelą i szkice cienkopisem. Prace artysty stanowią mieszankę surrealizmu, kubizmu oraz realizmu magicznego. Inspiruje go muzyka, fotografia oraz twórczość Zdzisława Beksińskiego, Pabla Picasso oraz Salvadora Dali. Motywem jego prac jest istota ludzka. Postacie będące tematem jego obrazów zawsze są wytworem wyobraźni i jako artysta odrzuca oczywiste piękno, stara się szukać własnego sposobu na wyrażanie swoich przemyśleń i uczuć. 

Obok wyeksponowanych obrazów nie da się przejść obojętnie, trzeba się zatrzymać, spojrzeć i ujrzeć świat z pogranicza jawy i snu, są one odważne, niezwykłe i zaskakujące, a artysta? Artysta wielki, a zarazem skromny…, któremu życzymy aby jego pasja była zawsze radością, a dla odbiorców ucztą zmysłów, wielu sukcesów i satysfakcji twórczej, dalszych inspiracji i ciekawych pomysłów oraz artystycznego rozwoju swoich zdolności wyrażanych w obrazach. A najważniejsze jest to aby dzielił się z ludźmi swoją twórczością i pozwolił aby jak największe grono odbiorców ujrzało jego pasję, uczucia, przemyślenia i przeżycia przeniesione na pomocą odpowiedniego koloru kredki i farby na papier i płótno.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, a artyście za zaufanie i możliwość zorganizowania Wernisażu, a następnie Wystawy Malarstwa, która potrwa do 5 grudnia 2021 r.

Jak napisał pod postem artysty jeden z gości wernisażu, również Wojciech – „Widząc te obrazy nasuwa się pytanie JAK? Od czego zacząć? Fajne. Zachęcam znajomych do odwiedzenia wystawy” … My również serdecznie zapraszamy.

Link do galerii: Albumy GOK JABŁOŃ/Wernisaż Wystawy Malarstwa Wojciecha Jańczaka - "Świat inny"

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy