Szansa na lepszy start

 

Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet/Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość Projektu : 658 037 PLN

Kwota dofinansowania : 658 037 PLN

Cel : Wyrównanie szans edukacyjnych 356 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Jabłoń poprzez wzbogacenie atrakcyjności, podniesienie oferty edukacyjnej zajęć oraz udzielanie wsparcia napotykającym na bariery o charakterze społecznym, geograficznym, ekonomicznym, które utrudniają dostęp
do usług edukacyjnych i kulturowych.

Zakres projektu :
W ciągu 1,5 roku trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Jabłoń zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, języków obcych (angielki, rosyjski), nowoczesnych technologii informacyjnych i innowacyjnych form nauczania. W ramach projektu zatrudnieni zostaną również psycholog i doradca zawodowy, którzy poprowadzą zajęcia z młodzieżą gimnazjalną. We wszystkich szkołach odbędą się zajęcia specjalistyczne z psychologiem oraz zwiększające samodzielność życiową. W ramach projektu odbędą się wyjazdowe warsztaty edukacyjno-krajoznawcze, które w połączeniu z turystyką będą nawiązywały do realizowanego programu, posłużą one pogłębieniu wiedzy z przedmiotów kluczowych oraz poszerzą wiedzę o kulturze regionu.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy