Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2011

Razem : 4 000 112,58 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "W kręgu Augusta Zamoyskiego"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

8 920 zł

2.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Oznakowanie turystyczne Gminy Jabłoń"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

14 433,50 zł

3.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Gęś

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Samorząd Województwa

833 000 zł

4.

413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", pn. "Wyposażenie
z dociepleniem budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Kalince"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

44 888 zł

5.

Budowa drogi gminnej nr 103770L Jabłoń - Kolano
w miejscowości Wantopol od 0+016,5 do km 0+366,5

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

40 000 zł

6.

321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- pn."Usprawnienie zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jabłoń poprzez zakup ciągnika z przyczepą oraz pojemników
do segregacji odpadów"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

176 250 zł

7.

321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- pn."Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 106 113 zł

8.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Cztery pory roku Gminy Jabłoń"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 920 zł

9.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. "Moja mała ojczyzna"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 240 zł

10.

Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr KDG 103758L - 410 mb, KDG 103767L - 600 mb w miejscowości Dawidy
w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Powiat Parczewski

147 000 zł


15 000 zł

11.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych" - pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

150 000 zł

12.

"Dolina Zielawy" ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

87 989,08 zł

13.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

41 000 zł

14.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Urząd Marszałkowski
w Lublinie

120 054 zł

15.

"Sport Wszystkich Dzieci" -
"Animator-Moje boisko - Orlik 2012"

Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 000 zł

16.

Zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy,
przeznaczone na remonty szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

50 000 zł

17.

Wyprawka szkolna

Wojewoda Lubelski

11 890 zł

18.

projekt pt.
"Aktywność pobudza umysł"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

49 854 zł

19.

projekt pt. "Z rzeźbą za pan brat"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

39 406 zł

20.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Jabłoń na działce 2152

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 999 zł

21.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. August Zamoyski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

4690 zł

22.

413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, projekt pt. Jabłońskie smaki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6466 zł

 

 

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 5 gmin "Dolina Zielawy". Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń.