Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Atutem gminy jest naturalne środowisko przyrodnicze, nieskażone jeszcze cywilizacją. Nizinny krajobraz gminy urozmaicają lasy, pagórki piaszczysto-żwirowe, łąki, rowy melioracyjne, kanał Wieprz-Krzna, zbiorniki retencyjne. Lasy stanowią 13,1% powierzchni gminy. Dominuje w nich drzewostan mieszany. Na piaszczystych gruntach występują wrzosowiska i zagajniki brzozowe. Lasy są bogate w zwierzynę leśną (łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk). Wody płynące w gminie to kanał Wieprz-Krzna oraz rzeka Muława - dopływ Zielawy, przepływające przez północne krańce gminy.

Nie ma tu jezior i stawów, są za to zbiorniki retencyjne: duży w Opolu, mający całkowitą powierzchnię 282 ha oraz mniejsze w Jabłoniu i Paszenkach, na których można z powodzeniem wędkować (karpie, tołpygi, szczupaki). Wody stojące otoczone najczęściej szuwarami, stwarzają dobre warunki lęgowe dla ptactwa. Świat ptaków w gminie reprezentują m.in. orlik krzykliwy, puchacz, bocian czarny, kormoran czarny, gęś gęgawa. Występuje tu zróżnicowana i bogata szata roślinna. Na łąkach trzęślicowych i torfowiskach rosną cenne gatunki m.in. brzoza niska, rosiczka pośrednia i fiołek torfowy. Gmina ma 2 zabytkowe parki. Park krajobrazowy w Jabłoniu założył w stylu angielskim płk Piotr Strzyżowski, a upiększali go kolejni właściciele Tomasz hr Zamoyski i August hr Zamoyski.

Rośnie tu aż 2000 drzew należących do 33 gatunków. Połowę populacji stanowią: lipa drobnolistna, klon, olcha, jesion oraz grab. Rozciągające się poza parkiem łąki i lasy podkreślają urok tego miejsca. Park w Kolanie jest dziełem Łubieńskich. Ma powierzchnię ok. 2 ha. Rośnie w nim ok. 100 drzew kilkunastu gatunków, m.in. klony, lipy, jesiony i kasztanowce.


 

zbiornik wodny w Jabłoniu

 

 

RZEŹBA TERENU

Obszar, na którym usytuowana jest gmina Jabłoń charakteryzuje się dosyć skomplikowaną budową geologiczną. Na stosunkowo płytkim podłożu krystalicznym znajdują się węglonośne pokłady karbonu, a na nich grube warstwy skał wapiennych przykryte utworami trzecio i czwartorzędowymi, głównie pochodzenia polodowcowego. Mało odporne na chemiczną działalność wody pokłady kredy są podłożem, na którym powstały formy krasowe, tj. jeziora i zagłębienia bezodpływowe, tworzące bagna i mokradła.ZASOBY WODNE

Przez Gminę Jabłoń przepływa najdłuższy Kanał w Polsce Wieprz - Krzna , stanowiący naturalną północną i północno - zachodnią granicę gminy - na długości 17.5 km. Na terenie gminy położona jest część zbiornika retencyjnego Opole o pojemności całkowitej 4484 tys. m3 i powierzchni ogólnej 282 ha, z czego w gminie Jabłoń znajduje się ok. 70 ha. Wody płynące zajmują powierzchnię 104 ha, a wody stojące 70 ha. Przez północne krańce gminy przepływa dopływ Zielawy - rzeka Muława. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych wynosi 3754 ha, powierzchnia gruntów przystosowanych do prowadzenia nawodnień - 1696 ha.GLEBY

Na terenie gminy Jabłoń występują gleby średniej jakości. Przeważają gleby bielicowe wytworzone z pyłów gliniastych. Niewielki stopień stanowią gleby pochodzenia torfowego i bagiennego, leżące wzdłuż kanału Wieprz-Krzna. Grunty orne charakteryzują się dobrym stopniem kultury rolnej i dobrą strukturą. Dominują grunty klasy IVa i IVb zajmując 3476 ha co stanowi 61,4% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Grunty szczególnie chronione należące do klasy I-II zajmują powierzchnię 1338 ha tj. 23,8% i występują głównie we wsiach Gęś, Jabłoń, Wantopol, Dawidy i Łubno.LASY

Lasy występują na powierzchni 1459,9 ha, co stanowi 13,1% powierzchni gminy, wobec średniej wojewódzkiej - 22% i średniej krajowej - 27,6%. Lasy Skarbu Państwa zarządzane przez Nadleśnictwo Parczew, obejmują 572,9 ha i wchodzą w skład Leśnictwa Jabłoń. Lasy prywatnej własności występują na powierzchni 887 ha. Dominujące typy siedliskowe to: las mieszany świeży (64%), las świeży (13%) i bór mieszany świeży (13%). Na terenie gminy występuje tylko jeden większy kompleks leśny, położony w jej środkowej części. Potrzeby dolesień ocenia się na około 60 ha, tj. 4,6% pow. gminy.