Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłoń przypominamy Wam, o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzymał ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka wraz z harmonogramem dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Jabłoń.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę odbierającą tj. Zakład Usług Komunalnych w Parczewie odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane) .

Z przekazanych w ostatnim czasie przez firmę Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie wynika, że mieszkańcy Gminy Jabłoń mieszają bioodpady z pozostałymi odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie. Pamiętajmy nie mieszamy frakcji odpadów komunalnych. Bioodpady to: pocięte gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, warzywa, owoce ( w tym obierki), kwiaty, chwasty, trociny i kora drzew. Wystawiamy je w brązowym pojemniku lub worku. Aby segregacja odpadów biodegradowalnych spełniała swoją funkcję, nie należy ich wyrzucać w workach foliowych, ale wprost do pojemnika. Woreczki stanowią zanieczyszczenie kompostu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko, jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła, czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, Gmina ukarana zostanie karą finansową, co może w przyszłości skutkować podwyżką stawek opłat za gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych.

Najczęściej popełniane błędy

Gruz ceglany, płytki, inne odpady poremontowe, także opakowania po farbach i klejach należy posegregować i samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych a nie do pojemnika na odpady zmieszane. 

Kartony” po mleku, sokach i napojach wrzucane do „papieru” - Opakowanie tzw. wielomateriałowe, oprócz celulozy, zawiera także warstwę aluminium i folii - dlatego powinno trafiać do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Paragony w „papierze” - papieru termicznego, na którym drukowane są paragony czy kupony nie należy wrzucać do pojemnika na papier, ponieważ nie nadaje się on do recyklingu. Paragony wrzucamy więc do odpadów zmieszanych.

Żarówki, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, sprzęt RTV, AGD wyrzucane jako „odpady zmieszane” lub „tworzywa sztuczne” - wszystkie te odpady należy oddawać albo w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym w marketach, aptekach albo w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te należą do grupy odpadów niebezpiecznych, które zawierają liczne substancje szkodliwe i trujące dla człowieka i środowiska.

Bioodpady wrzucane do pojemników na odpady zmieszane – bioodpady są oddzielną frakcją należy je wrzucać do pojemnika lub worka koloru brązowego.


Urząd Gminy Jabłoń