Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2017

Razem : 5 071 764,80 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łubno

Samorząd Województwa Lubelskiego

70 000 zł

2.

Środki RPO WL przeznaczone na opracowanie dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023"

Samorząd Województwa Lubelskiego

36 000 zł

3.

Grant przyznany przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich realizującej
w Gminie Jabłoń projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

25 930 zł

4.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

54 492 zł

5.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

56 000 zł

6.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

94 998 zł

7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

46 409,96 zł

8.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłoniu pn. "Akademia Kompetencji"

Samorząd Województwa Lubelskiego

134 537,88 zł

9.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby
Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu"

Samorząd Województwa Lubelskiego

438 800 zł

10.

Środki z programu rządowego przeznaczone dla Szkoły Podstawowej
w Jabłoniu na realizację projektu "Aktywna Tablica"

Wojewoda Lubelski

14 000 zł

11.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Jabłoń

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

122 596 zł

12.

Środki RPO WL otrzymane na "Rozbudowę i przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Jabłoń"- ( projekt partnerski "Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń", którego liderem jest Gmina Podedwórze)

Samorząd Województwa Lubelskiego

837 969, 82 zł

13.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Bug na projekt partnerski "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug."

Samorząd Województwa Lubelskiego

337 917,50 zł

14.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Biblioteka Narodowa

2 712,00 zł

15.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

171 812,11 zł

16.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

2 129 959,63 zł

17.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Gminy Wisznice na projekt partnerski pt. "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny".

Samorząd Województwa Lubelskiego

497 629, 90 zł