Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W ostatnim czasie Gmina Jabłoń uzyskała kolejne środki finansowe na realizację gminnych zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103754 L w miejscowości Gęś

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103754 L w miejscowości Gęś realizowana będzie na odcinku od km 0+038,74 do km 0+429,11. Podczas realizacji zadania zostaną wykonane następujące rodzaje prac: roboty przygotowawcze, podbudowy, krawężniki, nawierzchnie i roboty wykończeniowe. Zieleń niską – skarpy i zieleńce przewidziano do humusowania i obsiania mieszanką traw. 

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w ramach realizacji zadań powiatowych i gminnych

Wartość dofinansowania: 238.483,89 zł

Okres realizacji: III kw. 2023r.- III kw. 2024 r.

Inwestycja pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103754 L w miejscowości Gęś” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


2. Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kalinka

Inwestycja zakłada budowę dwóch odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości około 216 mb oraz przebudowy drogi o długości 87 mb. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie parkingu z dziewięcioma miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyległym dojściem dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto zaplanowano wykonanie oświetlenia ulicznego w postaci dziewięciu latarni solarno - wiatrowych. Powyższe drogi stanowią dojazd do przyległych posesji stanowiących zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz drogę pożarową dla przedmiotowego terenu. 

Celem zadania jest poprawa parametrów technicznych i użytkowych dróg, a tym samym zwiększenia dostępu do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy, usług edukacyjnych i dóbr kultury mieszkańcom.

Wartość dofinansowania: 422.300,00 zł

Termin realizacji: IV kw. 2024 r.

Inwestycja pn. „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja szósta-PGR


3. Przebudowa drogi powiatowej 1600 L

Zadanie będzie obejmowało roboty budowlane na drodze powiatowej NR 1600L na odcinku od km 12+211,00 do km 13+575,00 polegające na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu konstrukcji dogi poprzez zastosowanie warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej. W ramach zadania zostaną przebudowane i wyremontowane istniejące przepusty rurowe pod koroną drogi, wykonane pobocza gruntowe ulepszone mechanicznie oraz wykonane oznakowanie stałej organizacji ruchu. Gmina posiada wstępne porozumienie z powiatem parczewskim o przejęciu drogi w zarząd. Ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni drogi w nierównościach poprzecznych i podłużnych tworzą się liczne zastoiska wodne. W miejscowości Kalinka funkcjonuje jedyny w powiecie Dom Pomocy Społecznej, który jest jednostką typu stacjonarnego, zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle psychicznie chorym, dom posiada 96 miejsc statutowych. Przebudowa tego odcinka drogi ułatwi służbom ratunkowym sprawny dojazd do placówki w nagłych sytuacjach losowych. Dla ludności zamieszkałej w Kalince cała trasa stanowi najkrótsze - jedyne połączenie komunikacyjne z drogami wyższego rzędu, dojazdu do Szkol, jednostek kultury i administracji. Tym samym zapewnia dostęp do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy, usług edukacyjnych i dóbr kultury. Dla gospodarstw rolnych, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, trasa stanowi jedyny dojazd do gospodarstw zlokalizowanych na końcu przedmiotowej drogi. Obecny stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów. Przedmiotowa droga powiatowa 1600L łączy się z drogą wojewódzką nr 815.

Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 zł

Okres realizacji: II kw. 2025 r.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1600 L dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja szósta-PGR


4. Odnowienie tynków oraz zabezpieczenie przeciwwodne zabytkowej kaplicy, oficyny oraz pałacu przy ulicy Augusta Zamoyskiego 6B w Jabłoniu 

Planowane prace będą polegały na wykonaniu niezbędnych ekspertyz i opracowań potrzebnych do zabezpieczenia struktury fundamentów i piwnic. Konieczne będzie również odsłonięcie fundamentów od zewnątrz tak, by ocenić ich stan zachowania. Opracowanymi na podstawie odkrywek i pomiarów metodami fundamenty oraz piwnice zostaną osuszone i zabezpieczone przed wilgocią. Prace prowadzone będą przy współpracy z Konserwatorem zabytków. Przedsięwzięcie zakłada oczyszczenie powierzchni, wymianę cegieł, które uległy erozji, uzupełnienie spoinowania, podbicie i wzmocnienie fundamentów w miejscach, gdzie będzie to niezbędne, impregnacja środkiem grzybobójczym, osuszenie oraz pokrycie fundamentów zaprawą hydrofobową. W części dachowej po ekspertyzach i odnalezieniu miejsc przecieków do wewnątrz obiektu przeprowadzony będzie przegląd wraz z uszczelnianiem niewłaściwie wykonanych połączeń warstw izolacji. Regeneracji poddane zostaną rynny wraz z rurami spustowymi. Po uszczelnieniu dachu poprawione zostaną pozostałe elementy kaplicy, oficyny oraz pałacu, które przez lata straciły swoje właściwości wodoszczelności i nie zabezpieczają obiektu przed wodą. W skład tych prac wchodzić będzie poprawienie obróbek blacharskich, uzupełnienie braków w tynku, uzupełnienie ukruszonych elementów elewacji, impregnowanie preparatem wodoszczelnych parapetów betonowych i gzymsów. W zakresie tynków program prac obejmuje: inwentaryzację, usuniecie starego tynku, który jest uszkodzony lub źle przylega do ściany, przygotowanie podłoża oraz nałożenie nowego tynku oraz malowanie i dodanie elementów dekoracyjnych. Na etapie prowadzonych prac remontowych dopuszcza się możliwość wykonania część detali elewacji oraz obróbek blacharskich wraz z poprawieniem balkonów i balustrad.

Wartość dofinansowania: 490.000,00 zł

Okres realizacji: IV kw. 2025 r.

Inwestycje pn. „Odnowienie tynków oraz zabezpieczenie przeciwwodne zabytkowej kaplicy, oficyny oraz pałacu przy ulicy Augusta Zamoyskiego 6B w Jabłoniu” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków