Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że w związku z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 2556) na terenie Gminy Jabłoń od połowy listopada 2023 r. będą przeprowadzane  kontrole nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji.

Kontrolę taką Wójt Gminy Jabłoń ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Zakres kontroli będzie obejmował:

  • posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory. Przedstawione dokumenty muszą potwierdzać regularność dokonywanych odbiorów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłoń nieczystości ciekłe powinny być usuwane z terenu  nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika  i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód podziemnych, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w przypadku zbiorników bezodpływowych oraz nie rzadziej niż raz w roku przypadku osadników w instalacjach  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Jabłoń tj.:

  1. P.U.H. „BOKMA” Krystyna Michalak, ul. 3 Maja 5; 21-205 Jabłoń
  2. Kółko Rolnicze w Gęsi; Gęś 128; 21-205 Jabłoń

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.


Urząd Gminy Jabłoń