Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

22 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko podpisał kolejną umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie w Jabłoniu”.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" w Jabłoniu oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 115 uczniów i 25 nauczycieli w okresie do 28.02.2026 r., poprzez wdrożenie programu rozwojowego przyczyniającego się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano następujące działania:

I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie SP w Jabłoniu i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.

II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społecznoemocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.

III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkoły, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych.

IV. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Mini- Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe.

V. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne uczniów w zakresie stymulowania ich rozwoju.

VI. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne rodziców i prawnych opiekunów w zakresie stymulowania rozwoju ucznia.

VII. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji projektu zaplanowano od 1.01.2024 r. do 28.02.2026 r.

Wartość całkowita: 1 000 416,78 zł


logotypy ue 2024

Zadanie pn. „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie w Jabłoniu” dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027