Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), w związku z Uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXI/159/21 Rady Gminy Jabłoń z dnia 16 lutego 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 02 lutego 2022 r. do 02 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń z siedzibą przy ul. A. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie BIP-U Urzędu Gminy Jabłoń i stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłoń.

PLIKI DO POBRANIA:


WÓJT GMINY JABŁOŃ
DARIUSZ ŁOBEJKO