Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 Gmina Jabłoń we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE realizuje projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021r.


Gminna Jabłoń w związku z realizacją projektu poszukuje kandydatów na n/w stanowisko:
•    Opiekun (pielęgniarka) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie (dwie osoby po 0,5 etatu)

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) po czym przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony bez przeprowadzania kolejnego naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Urzędu Gminy Jabłoń (sekretariat – pok. nr 4) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: opiekuna (pielęgniarki) w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie” w terminie do dnia 13 luty 2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA: