Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Jabłoń z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6689) oraz uchwały Nr XII/84/19 Rady Gminy Jabłoń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 412), zarządzam, co następuje:

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców gminy. 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

czytaj więcej >>


Urząd Gminy Jabłoń