Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”. W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 K, 20 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

 1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  bb) kobiety,
  cc) osoby z niepełnosprawnościami,
  dd) osoby długotrwale bezrobotne,
  ee) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter aa do liter ee.
 2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc–ee oraz w pkt c)-e),
 3. imigranci (w tym os polskiego pochodzenia),
 4. reemigranci,
 5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 6. osoby ubogie pracujące,
 7. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt c)–g) nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c)–g) łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

 1. wysokiej jakości szkoleniami (zajęcia grupowe i indywidualne)
 2. wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób
 3. fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
 4. zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia
 5. ciepły posiłek w czasie zajęć trwających minimum 6 godzin
 6. materiały szkoleniowe

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo również na stronie projektu: www.ls.consultor.pl 

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: