Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej drogi powiatowej oraz poprawa warunków życia mieszkańców na terenie Gminy Jabłoń poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś i Kolano-Kolonia od skrzyżowania z drogą wojewódzka 815 w kierunku m Kalinka, co również zwiększy dostęp do obszaru atrakcyjnego turystycznie i rolniczo.

W mc czerwiec br. zakończono budowę II etapu przedmiotowej inwestycji, która obejmowała przebudowę drogi o łącznej długości 2000,76 m od km 10+110,33 do km 12+111,09.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600L obejmowała :

  • wykonanie włączeń dróg podrzędnych,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
  • wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji KDP 1600L w miejscach, wskazanych na planie sytuacyjnym,
  • wykonanie robót ziemnych – korytowanie, wykopy i nasypy,
  • ścinanie poboczy gruntowych,
  • roboty ziemne – wykonanie nasypów, odtworzenie geometrii skarp i rowów,
  • prace porządkowe,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Wartość II etapu inwestycji: 1.646.085,86 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 498 889, 28 zł
Dofinansowanie: 1 162 036,00 zł
Wkład finansowy Powiatu Parczewskiego: 668.426,64 zł
Wkład finansowy Gminy Jabłoń: 668.426,64 zł

 


Dofinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji ew energię odnawialną i w oszczędzanie energii”


URZĄD GMINY JABŁOŃ