Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM oraz Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE realizuje projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2021 r. Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń. Rekrutacja skierowana jest do osób zamieszkujących Gminę Jabłoń w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.


OGŁASZAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO:
- Dziennego Domu Pomocy w Kolanie
- Wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania w tym wsparcia przez opiekunkę środowiskową.

REKRUTACJA TRWA DO UZUPEŁNIENIA WOLNYCH MIEJSC W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

PLIKI DO POBRANIA: 

- Formularz zgłoszeniowy

- Deklaracja uczestnictwa projekcie

- Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Gmina Jabłoń dla Seniorów” - POBIERZ