Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Gmina Jabłoń została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wniosek Gminy Jabłoń
 pt. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń" w rankingu ocenianych w konkursie o dofinansowanie wniosków uzyskała 86 punktów.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące działania:

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego i monitoringu, utwardzenie terenu

- Rewitalizacja obszaru zdegradowanych w miejscowości Jabłoń poprzez:
- montaż małej infrastruktury w centrum miejscowości (kosze na śmieci, ławki, lamp parkowych, słupów i tablic ogłoszeniowych),
- zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni przy Ośrodku Zdrowia poprzez utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, budowę: parkingu, kanalizacji burzowej, placu zabaw, sceny wraz z zagospodarowaniem terenu i małą infrastrukturą oraz monitoring,

- zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej : wykonanie chodników z kostki brukowej, montaż lamp oświetleniowych solarnych, monitoringu małej infrastruktury, poprzez budowę bieżni 3-torowej, rozbudowę istniejącego placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

Prace potrwają do końca 2020 r.

Koszt ogólny przedsięwzięcia to 1 611 469,05 zł,
koszty kwalifikowalne natomiast to 1 310 137,44 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 244 630,54 zł.


Urząd Gminy Jabłoń