Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń z siedziba przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku.

Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotem rozeznania rynku jest prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów, uczestnikami Dziennego Domu Pomocy w Kolanie - W wymiarze ok. 20 godzin miesięcznie, w wymiarze łącznym 215 godzin.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń