Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM realizuje  projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 31 sierpnia 2023 r.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Zachęcamy wszystkim mieszkańców naszej Gminy w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i  niesamodzielnych do skorzystania z oferty Aktywnego Klubu Seniora - środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, a także z usług fizjoterapii prowadzonych w ramach rozwoju i upowszechnienia wsparcia w miejscu zamieszkania. 

Rekrutacja trwa od 17.11.2022 do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 6 (GOPS) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń