Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 Od dnia 17 sierpnia 2009r. gmina Jabłoń w partnerstwie z gminami Wisznice, Drelów, Sosnówka i Rossosz, oraz Fundacją im. Komeńskiego, przystąpiła do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pt.: „Kompleksowy system wychowania przedszkolnego w gminach północnej Lubelszczyzny”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja potrwa 3 lata i zakończy się w 2012 roku. W ramach projektu na terenie gminy Jabłoń powstały 4 punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych w Jabłoniu, Paszenkach, Gęsi i Kolanie. Przeznaczona na ten cel pomieszczenia odpowiednio zaadoptowano oraz zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Z dniem 01 września 2009r. rozpoczęły działalność wszystkie 4 punkty przedszkolne w gminie. Łącznie edukację przedszkolną rozpoczęło 60 dzieci z terenu całej gminy. Dzieci przebywają tam od poniedziałku do piątku przez 5 godzin. Zapewniono dzieciom w tym czasie posiłek. Odbywają się także zajęcia dodatkowe, takie jak rytmika i język angielski, w których dzieci bardzo chętnie biorą udział. Dzieci oraz rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologa jak też logopedy. W ramach projektu organizowane są warsztaty dla rodziców. Z nowo powstałych punktów przedszkolnych cieszą się zarówno dzieci, jak i rodzice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego