Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń informuje, że zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „ Zabrania się wprowadzania …… wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Zgodnie z ust. 4a, art. 28 w/w ustawy takie działanie zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości