Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W mc lutym br. Wójt Gminy Jabłoń podpisał umowę z wykonawcą ERES Piotr Szymański z Parczewa na realizację inwestycji pn. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłoń”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 159 ledowych opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jabłoń, która jest realizowana w ramach projektu Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń. Celem modernizacji oświetlenia ulicznego jest wymiana opraw oświetleniowych 159 szt. na terenie Gminy Jabłoń - etap II. Celem zaplanowanej modernizacji oświetlenia ulic w Gminie jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg. Istotnym efektem przeprowadzenia modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem, będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Osiągniecie powyższego celu, pozwoli na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.


Wymiana istniejących wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych o mocy 150 W, na oprawy typu LED o całkowitym poborze mocy: 54 W -113 kpl, 78 W -34 kpl, 117 W - 12 kpl, z 5-krotną regulacją mocy oprawy, dobranych na podstawie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia ulicznego. Zostanie zainstalowane oprogramowanie zarządzające sterowaniem oświetlenia oraz zapewnienie utrzymania transmisji przesyłanych danych z 3 sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego.

Termin wykonania inwestycji: II kw. 2022 r.

To ostatni etap realizacji projektu partnerskiego pn.: „Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń”. W poprzednich latach zostało wykonane oświetlenie płyty stadionu sportowego w Jabłoniu, a także budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia-Kolano.

„Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy Sosnówka i Jabłoń” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Ponadto, wyłoniono wykonawcę i również podpisano umowę z firmą Investmil Sp. z o.o. z siedzibą w Czeberakach na realizacje inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka”. W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków zostanie wykonane m.in: dwie nowe wysokosprawne dmuchawy w połączeniu z wykorzystaniem sondy tlenowej i falownika do sterowania pracą dmuchaw, wymianą dyfuzora w reaktorze biologicznym, orurowanie i armaturę, wyczyszczenie reaktora biologicznego (wszystkie strefy) i osadnik wtórny, w obrębie budynku pompowni głównej przeprowadzenie robót budowlanych tj. odtworzenie tynków, opaski, malowanie, wymiana orynnowania, podbitki, naprawa posadzek, wykonanie posadzek z terakoty, ułożenie glazury, przebudowa ścianek działowych, wymianę istniejącego sita bębnowego na sito bębnowe z napływem zewnętrznym.

Termin wykonania inwestycji: 15 mc od podpisania umowy.

Powyższa inwestycja jest częścią projektu pn.„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń.


Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Urząd Gminy Jabłoń