Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Jabłoń zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłoń w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia aktywności społecznej i sportowej mieszkańców Gminy z terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń