Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLVII/339/23 Rady Gminy Jabłoń z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz.7049)

PLIKI DO POBRANIA: