Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w Gminie Jabłoń!

Zgodnie z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z 5 listopada 2021r., jeszcze w tym roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, a 3 mld zł na projekty związane z kanalizacją.

Podział środków nastąpił automatycznie na postawie algorytmów oraz danych GUS na 31 października br. W tym przypadku algorytm podziału uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy.

Zgodnie z wykazem, Gmina Jabłoń powinna uzyskać:

 • 300.000,00 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę
 • 1.224.626,00 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Przekazane środki gminy mogą przeznaczyć na w/w inwestycje w latach 2021-2024.


Urząd Gminy Jabłoń

Gmina przyjazna Seniorom

W dniu 27 października 2021 r. w Sali konferencyjnej w budynku Centrum Spotkań Kultury w Lublinie, Dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego Pani Barbara Wikło z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, odebrała podziękowanie w ramach konkursu „Aktywny Senior” za wieloletnią działalność na rzecz osób starszych w społeczności lokalnej, kreatywność i zaangażowanie w realizacje przedsięwzięć.

Ponadto, wręczono Wójtowi Gminy Jabłoń Dariuszowi Łobejko podziękowanie dla Gminy Jabłoń w ramach udziału w konkursie „Gmina przyjazna Seniorom” za tworzenie społeczności lokalnej przyjaznej Seniorom, wzmacnianie integracji międzypokoleniowej, inicjowanie i prowadzenie wielozakresowych działań na rzez osób starszych.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy!

PLIKI DO POBRANIA:

 


Urząd Gminy Jabłoń

25 Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

 

Dnia 9 listopada 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 25 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Śmiechem – Żartem”. W przesłuchaniach wzięło udział 15 recytatorów ze Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów Gęsi i Kolana oraz z ZSCKR w Jabłoniu. Komisja konkursowa w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Barbara Wikło – dyrektor Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych:
W kategorii uczniowie klas I – VIII

 • Nikolę Korpysz z kl. I Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Sak
 • Tomasza Łobejko z kl. V Szkoły Podstawowej z Dawidów, opiekun Anna Oniszczuk
 • Aleksandra Sokołowskiego z kl. VII Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun Iwona Malczewska
 • Alicję Juchimiuk z kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Aleksandra Dzyr

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 16 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy.
Gratulujemy laureatom konkursu recytatorskiego i życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3034238493489299


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" dotyczące obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych są rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym zaznaczam, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Placówka Terenowa KRUS w Parczewie informuje o możliwości korzystania przez rolników oraz domowników ubezpieczonych w KRUS z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać rolnicy oraz domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS:

 • którzy mają obawy, że z powodów zdrowotnych utracą zdolność do wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym,
 • będący (na okresowej rencie chorobowej),
 • którzy ulegli wypadkowi przy pracy w gospodarstwie rolnym.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zadbają o zdrowie w szczególności w:

 • schorzeniach związanych z układem ruchu
 • schorzeniach związanych z układem krążenia

 Zainteresowani mogą zgłaszać się do Placówki Terenowej KRUS w Parczewie w celu uzyskania niezbędnych informacji.

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia:

 • 21 dniowy turnus rehabilitacyjny z wykorzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej (z całodobową opieką wykwalifikowanej kadry medycznej)
 • zabiegi lecznicze dostosowane do stanu zdrowia pacjenta,
 • zwrot kosztów dojazdu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

 

Na rolników czekają Centra Rehabilitacji:

 • w Iwoniczu-Zdroju
 • Kołobrzegu
 • Świnoujściu
 • Horyńcu-Zdroju
 • Szklarskiej Porębie

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PLACÓWKA TERENOWA PARCZEW

„Ranking Samorządów 2021”

Upubliczniono wyniki rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, który uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. To najbardziej kompleksowa ocena starań i dokonań władz lokalnych pod względem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

W rankingu oceniane są efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania gmin. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. W analizie bierze się pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy.

W 2021 r. Gmina Jabłoń zajęła 191 miejsce.

Link do rankingu kat. Gminy Wiejskie: https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2021/gw


Urząd Gminy Jabłoń

KONKURS! „Strażak - Prawdziwy Bohater Wsi”

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość prawną).

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę, na obszarach wiejskich Województwa Lubelskiego. Praca konkursowa może być przedstawiona w następujących formach:

1) prezentacja multimedialna lub

2) film (utwór audiowizualny) lub

3) prezentacja albumu w wersji papierowej

Konkurs organizowany jest w celu:

 1. Zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 2. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
 3. Promocji jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 4. Upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59 (obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Prace Konkursowe z kompletną dokumentacją ich zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Strażak – Prawdziwy Bohater wsi”: osobiście (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin) lub przesłać pod adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Podczas oceniania prac konkursowych Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • przedstawienie tematu: „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” w kontekście działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uwzględniając następujący katalog działań (do 11 pkt):

1) organizacja imprezy otwartej organizowanej poprzez Ochotniczą Straż Pożarną poza lub na terenie nieruchomości pozostającą w jej posiadaniu,

2) prowadzenie działalności bez ograniczeń w dziedzinie kultury – orkiestry, zespoły artystyczne i wszelkie inne formy aktywności kulturalnej,

3) organizacja przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) udział w uroczystościach bez ograniczeń, zgodnie ze zwyczajami i tradycją,

5) prowadzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej,

6) udział w imprezach o charakterze sportowo-pożarniczym,

7) podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji,

8) działalność na rzecz ochrony środowiska,

9) nawiązywanie współpracy z innym Ochotniczymi Strażami Pożarnymi lub innymi organizacjami pozarządowymi, w tym KGW i Stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszaru wiejskich,

10) organizacja lub wsparcie akcji społecznych lub działalności charytatywnej,

11) wykorzystanie środków pomocowych w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gminy, w której działa Ochotnicza Straż Pożarna.

 • Pomysłowość wykonania pracy konkursowej (do 5 pkt)
 • Umiejętność zaprezentowania pracy konkursowej, inwencja twórcza (do 5 pkt)

Nagrodzone zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy.

Wszelkie informacje dostępne na stronie www.lubelskie.ksow.pl oraz www.lubelskie.pl.

Aby zostać partnerem KSOW należy wypełnić i przesłać ankietę dostępną na stronie www.lubelskie.KSOW.pl w zakładce Zostań Partnerem KSOW.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


 

Nowe inwestycje w Gminie Jabłoń!

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowania na poniższe inwestycje:

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń

Inwestycja zakłada przebudowę i budowę 7 dróg na terenie gm. Jabłoń o łącznej dł. ok. 4,005 km.

Zadanie obejmuje:

 • budowę ciągu dróg gminnych nr 103787L i 103758L w m. Dawidy o łącznej dł. ok. 863 mb,
 • budowę dwóch dróg w m. Kolano nr 104023L o dł. ok. 358 mb i nr 103769L o dł. ok. 966 mb.
 • budowę drogi nr 103774L w m. Wantopol o dł. ok. 325 mb,
 • przebudowę drogi nr 103780L w m. Paszenki o dł. ok. 505 mb,
 • przebudowę drogi powiatowej nr 1095L w m. Dawidy o dł. ok. 990 mb

Wartość inwestycji 4.192.710 zł, wartość dofinansowania - 3.983.074,50 zł, wkład własny 5%

 

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń o wartości 2.783.500,00 zł, wkład własny 5% wartości inwestycji.

W ramach zadania planuje się montaż gruntowych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Jabłoń. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż 7 gruntowych pomp ciepła i 15 instalacji fotowoltaicznych. Pracami zostaną objęte budynki o łącznej powierzchni około 9894,91 m². Instalacje zostaną zamontowane na
5 szkołach podstawowych, żłobku, świetlicach wiejskich, remizach i budynkach gminnych.

Wartość inwestycji 2.930.000 zł, wartość dofinansowania - 2.783.500 zł, wkład własny 5% 

 

Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń o wartości 3.598.200,00 zł, wkład własny 10% wartości inwestycji.

W zakres inwestycji wchodzą następujące prace:

 • budowa budynku sezonowego zaplecza boiska wraz z przyłączami, instalacją PV o mocy 3,2 kW, remont trybuny, utwardzenie terenu i budowa parkingu, montażu małej architektury na stadionie gminnym w m. Jabłoń,
 • termomodernizacja budynku sali gimnastycznej oraz budowa pump-trucka przy SP Jabłoń,
 • rozbudowa bud. OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Łubno w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne.

Wartość inwestycji 3.998.000 zł, wartość dofinansowania - 3.598.200 zł, wkład własny 10%.

 

 


Urząd Gminy Jabłoń 

 

 

I Konferencja osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Parczewskiego

Zarząd Fundacji "Victor" oraz Starosta Parczewski Janusz Hordejuk zapraszają na I Konferencję osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z terenu Powiatu Parczewskiego 09.11.2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.


Gmina Jabłoń na 98 miejscu w kraju w rankingu Finansowym Samorządów Terytorialnych w Polsce - Liderzy inwestycji

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowała jeden z najważniejszych Rankingów Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, analizując lata 2018-2020 r. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Przy opracowywaniu, pod uwagę wzięto całość wydatków majątkowych Gminy poniesionych w ostatnich trzech latach (2018-2020).

Średnie wydatki inwestycyjne w Gminie Jabłoń za lata 2018-2020 wyniosły 1.718,72 zł/na mieszkańca.

Przypominamy, że Gmina Jabłoń w kat. Gminy wiejskie za okres 2016-2018 r. zajmowała 619 miejsce w rankingu, za 2017-2019 r.- 159 miejsce zaś za lata 2018-2020 zajęła 98 miejsce na 1533 miejsc.

W rankingu finansowym Samorządów Terytorialnych za lata 2018-2020 Gmina Jabłoń zajęła najlepsze miejsce w powiecie Parczewskim zaś analizując Województwo Lubelskie znalazła się w pierwszej 10 gmin z woj. Lubelskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy