Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś

Zakończono i odebrano od wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. z Parczewa ostatni etap budowy drogi gminnej nr 103788L na odcinku od km 0+000,00 do 0+451,49 w msc. Gęś w ramach zadania „Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w miejscowości Gęś”. W ramach inwestycji wykonano prace przygotowawcze, wykonano nawierzchni z poboczem, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe oraz budowę kanału technologicznego. W poprzednim roku w ramach powyższego zadania wybudowano drogę nr 103765L na odcinku od km 0+451,49 do 1+225,01 w tej samej miejscowości.

Łączny kwalifikowalny koszt zadania: 742.936,79 zł
Kwota dofinansowania ze środków RFRD: 371.468,00 zł
Kwota udziału Gminy Jabłoń: 371.468,79 zł

Budowa przedmiotowych odcinków dróg przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych. Możliwe to dzięki polepszeniu się stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów.


Urząd Gminy Jabłoń

 

Budowa dróg gminnych nr 103788L oraz 103765L w m. Gęś dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

XXXIII sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:

Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jabłoń wraz z remontem przepompowni ścieków i z wyposażeniem oczyszczalni w m. Jabłoń

W ramach I etapu zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” odebrano od wykonawcy prace inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej o dł. ok 483 mb i kanalizacyjnej o dł. ok. 456 mb w msc. Jabłoń. Przeprowadzono remont przepompowni ścieków sieciowych 5 kpl. w msc Dawidy oraz przepompowni ścieków głównej na terenie oczyszczalni w Jabłoniu.

Doposażono oczyszczalnie ścieków w wyciągarkę elektryczną na konstrukcji umożliwiającej zmianę lokalizacji urządzenia oraz detektor gazu. W ramach powyższego zadania, wykonano we wcześniejszych miesiącach montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 21,50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka, a także montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wyjściowej min. 30,10 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w msc Jabłoń. Obie instalacje zostały zamontowane na potrzeby istniejących nieruchomości funkcji przemysłowej. II etap w/w zadania obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w msc. Kalinka.

Wartość inwestycji: 1 124 327,98 zł brutto w tym dofinansowania t.j 619 030,00 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń.


Urząd Gminy Jabłoń

Inwestycja wykonana w ramach projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

41 Mały Konkurs Recytatorski – Eliminacje gminne

 

Dnia 9 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się eliminacje gminne 41 Małego Konkursu Recytatorskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 25 recytatorów ze wszystkich Szkół Podstawowych z Gminy Jabłoń.

Komisja konkursowa w składzie: Kamila Sternik – instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie i Małgorzata Semeniuk – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu biorąc pod uwagę m.in. dopasowanie repertuaru do predyspozycji uczestnika, sposób prezentacji utworów, a także wyraz artystyczny, postanowiła zakwalifikować do eliminacji powiatowych:

W kategorii uczniowie klas I - III

 • Hannę Haczkur z kl. I Szkoły Podstawowej w Gęsi, opiekun Irena Żuraw
 • Karolinę Dzyr z kl. I Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Sak

W kategorii uczniowie klas VII – VIII

 • Bartosza Mostowiec z kl. VIII Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Szkoła i Wieś”
  w Paszenkach, opiekun Andrzej Kotyła
 • Wiktora Walenciuka z kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej
  w Kolanie, opiekun Aleksandra Dzyr

A wyróżniono:

 • Zuzannę Hurko z kl. I Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, opiekun Anna Mikitiuk
 • Alicję Zieńczuk z kl. I Szkoły Podstawowej w Dawidach, opiekun Anna Sak
 • Huberta Brygułę z kl. IV Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, opiekun Aleksandra Dzyr
 • Lenę Szypulską z kl. V Szkoły Podstawowej w Gęsi, opiekun Katarzyna Krupska

Kolejnym etapem będą eliminacje powiatowe, które odbędą się 19 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie.

Gratulujemy wszystkim recytatorom udziału w konkursie, a laureatom życzymy sukcesów w kolejnych eliminacjach.

Link do galerii zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3168631763383304


 

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Inwestycja - Przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne do nieruchomości.

Gmina Jabłoń informuje o planowanym przystąpieniu do inwestycji dotyczącej działań wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Jabłoń. W związku z tym istnieje możliwość zapisów na wykonanie przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych do nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne, nie posiadające podłączenia do wody lub kanalizacji. Przyłącza wykonywane będą od istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej znajdującej się w pobliżu danej nieruchomości.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021, poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zapewniając utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

W związku z tym prosimy mieszkańców o przeanalizowanie możliwości wykonania przyłączy z potencjalnym dofinansowaniem i ewentualne zapisy.

Termin przyjmowania zapisów: 3 czerwca 2022 r.

Miejsce zapisów: Urząd Gminy Jabłoń (pokój nr 1), tel.: (83) 356 00 06 wew. 25

Termin realizacji przedsięwzięcia: 2023 r./ 2024 r.

Wkład własny mieszkańców: zależny od kosztów zawartych w dokumentacji technicznej i możliwości technologicznych wykonania poszczególnych przyłączy.


Urząd Gminy Jabłoń

Zaproszenie na SPOTKANIA Z AUGUSTEM ZAMOYSKIM

Jak co roku zapraszamy serdecznie na SPOTKANIA Z AUGUSTEM ZAMOYSKIM, które odbędą się 22 maja 2022 r.

 

Wycieczka „Tykocin - Barokowa perła Podlasia”

15 maja 2022 r. mieszkańcy Gminy Jabłoń i okolic uczestniczyli w wycieczce „Tykocin – barokowa perła Podlasia” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili Pentowo - europejską wieś bocianią, Kościół Świętej Trójcy wraz z muzeum parafialnym i kryptą. Następnym punktem programu był spacer i zwiedzanie Starego Rynku, restauracji Alumnat, gdzie były kręcone filmy: „U Pana Boga w ogródku” oraz „U Pana Boga za miedzą”, Placu Stefana Czarnieckiego, domów żydowskich i Synagogi - największej spuścizny po zamierzchłych czasach, gdy Tykocin zamieszkiwali Żydzi. Jeszcze przed wojną miasteczko w znakomitej większości składało się ze społeczeństwa żydowskiego.

Po zwiedzaniu miasteczka wszyscy udali się na rejs po Narwi tramwajem wodnym, podczas którego można było spojrzeć na Tykocin z zupełnie innej perspektywy. Po rejsie grupa udała się do najstarszej restauracji żydowskiej „Tejsza”, gdzie można było skosztować potraw według oryginalnych przepisów tykocińskich Żydów. Po obiedzie uczestnicy wycieczki udali się do Zamku Królewskiego, który był ostatnim punktem programu.  Forma zamku jaką można obecnie podziwiać jest rekonstrukcją XVI-wiecznej formacji jaką kiedyś tutaj zbudował Polski król Zygmunt August.

Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę i miło spędzony czas, a przewodniczce Pani Dorocie już po raz kolejny, za perfekcyjne i interesujące przygotowanie programu oraz towarzyszenie nam podczas zwiedzania malowniczego Podlasia.

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3175043676075446


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Święto Narodowe – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Święto Narodowe, które obchodzimy w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jest jednym z tych dni w roku, który skłania do refleksji nad znaczeniem takich słów jak wolność i odpowiedzialność, przede wszystkim w kontekście Państwa i Narodu, ale także naszej małej Ojczyzny. Dlatego my, mieszkańcy Tej Ziemi,  jak co roku, oddajemy hołd naszym bohaterom w imię  naszej  tożsamości, wolności i przyszłości Ojczyzny.

W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która jest jednym z symboli naszej niepodległości.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy w Jabłoniu. Po uroczystej mszy  poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu i Ochotniczej Straży Pożarnej z Jabłonia, delegacje oraz wszyscy obecni przeszli na cmentarz parafialny pod mogiłę Piotra Strzyżewskiego, pułkownika Wojsk Polskich. Tam po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. Zbigniewa Szyprowskiego zostały złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone znicze. W tym miejscu Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w imieniu Dariusza Łobejko – wójta Gminy Jabłoń podziękowała za obecność i modlitwę, a także życzyła, aby Święto 3 Maja przyniosło wszystkim radość z bycia Polakiem, aby ten dzień zagościł w sercach i przyniósł  pokój, radość i optymizm.

W ramach obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostały również złożone kwiaty i zapalone znicze na mogile poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, pamiątkową tablicą przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu, pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pomnikiem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga i w Paszenkach na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem.

3 Maja to szczególny dzień dla wszystkich Polaków. Dzień, w którym narodziło się nasze państwo. I chodź na niepodległość przyszło nam jeszcze poczekać, to uchwalenie Konstytucji 3 Maja dawało nadzieję na jej odzyskanie.

Podejdźmy też dziś z wiarą, że ten trudny okres, który obecnie nam towarzyszy z powodu wojny w Ukrainie szybko się zakończy, a ten czas stanie się okazją do rozważań o patriotyzmie, symbolach narodowych oraz znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu.

Niech powiewające flagi będą przypomnieniem słów św. Jana Pawła II, który mówił: „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3163943520518795

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych - 2022

14 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który stanowi jeden z etapów do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Celem festiwalu jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja autentycznego stroju, muzykowania i śpiewu ludowego, zaś repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu.

W przeglądzie udział wzięło sześć zespołów z powiatu parczewskiego; „Polesie” i „Sosna” z Sosnowicy, „Lawenda Folk” z Juliopola, „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego i reprezentanci Jabłonia: Zespół ludowy „Kalina” i Zespół ludowy „Jabłoneczka” działający przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu.

Komisja w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – etnolingwista, folklorysta, kulturoznawca, badacz kultury regionalnej, antropolog i od początku swojej pracy naukowej związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i mgr Kornelia Sar - muzykolog, instruktor ds. dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie po wysłuchaniu wszystkich zespołów postanowiła zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich Zespół ludowy „Jabłoneczka”, który będzie reprezentował Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski na eliminacjach do 56. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje odbędą się 29 maja 2022r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Skład zespołu:

 • Marzena Zieńczuk - wicedyrektor szkoły
 • Faustyna Kucyk - uczennica
 • Anna Pawłowska - uczennica
 • Julia Derlukiewicz - uczennica
 • Alicja Jabłońska - uczennica

Serdecznie gratulujemy zespołowi „Jabłoneczka” nominacji, a obu zespołom z Jabłonia dziękujemy za reprezentację i promocję Gminy Jabłoń, jak i motywację, za to, że dbają aby tradycja, kultura, strój ludowy i gwara pozostawały w naszej pamięci. By pokazać to, że wieś to nie była tylko bieda i ciężka praca na roli ale też to, że ludzie podczas różnych prac domowych i polowych, a niekiedy i w wolnym czasie, którego mieli nie za wiele wspólnie z rodziną czy sąsiadami układali i wyśpiewywali swoje historie i losy w prostych słowach i melodiach.

Link do Galerii:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=1529965837249913&set=a.3172915476288266


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego

Przypominamy mieszkańcom Gminy Jabłoń o możliwości skorzystania z oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego. Wypożyczalnia powstała w ramach realizacji projektu "Gmina Jabłoń dla seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11, Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 


 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy