NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

PIJ DUŻO WODY - podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów - z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu ...

 

czytaj więcej >>

 

 

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Dawidach

ZARZĄD STOWARZYSZENIA "SZKOŁA MARZEŃ" w DAWIDACH ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń. Do konkursu może przystąpić nauczyciel, który co najmniej posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego następujące wymagania...

 

czytaj więcej >>

UWAGA! ALERT POGODOWY!

Uwaga! Po południu i w nocy 13 czerwca 2019 r. prognozowane silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

 

czytaj więcej >>

75 rocznica pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji "Burza" na Lubelszczyźnie

Środowisko Lubelskie Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Nadleśnictwo Parczew, LGD Jagiellońska Przystań, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Wójt Gminy Uścimów, serdecznie zapraszają na spotkanie upamiętniające 75 rocznicę pobytu i walk 27 WDP AK w ramach akcji "Burza" na Lubelszczyźnie, które odbędzie się 16 czerwca 2019 roku w byłej leśniczówce "Gościniec" na skraju Lasów Parczewskich od strony Ostrowa Lubelskiego.

 

czytaj więcej >>

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Jabłoń z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - dla Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej - tj. 1 ławnika,


KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada, co najmniej wykształcenie średnie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
- Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
- Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
(Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Jabłoń będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju 4 (sekretariat)

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.-poniedziałek - piątek godz. 7:30 - 15:30 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27 w pokoju 4 (sekretariat)

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Jabłoń po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA -
 POBIERZ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska) - POBIERZ

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowanie o przestępstwo) - POBIERZ

- LISTA POPARCIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA -
 POBIERZ
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Zawody wędkarskie z okazji DNIA DZIECKA - ZAPRASZAMY !

Serdecznie zapraszamy na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się 9 czerwca 2019 r. na zbiorniku wodnym w Jabłoniu. Zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach, zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego. Za zdobycie pierwszych pięciu miejsc w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 

czytaj więcej >>

Nieodpłatna pomoc psychoterapeutyczna i poradnictwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna udzielana jest w ramach działalności GMINNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłoniu. Więcej informacji można uzyskać w GOPS w Jabłoniu, tel. 83 356 00 06 wew. 27 Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w Punkcie dzwoniąc pod numer: 507 157 020

 

czytaj więcej >>

Ankietowe badania rolne

Od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych. W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się z prośbą do Państwa o poświęcenie czasu naszym pracownikom i udzielenie informacji...

 

czytaj więcej >>

INFORMACJA - Szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci przymrozków wiosennych mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Jabłoń w sprawie oszacowania tych szkód do dnia 14 czerwca 2019 r.

Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 3 oraz dołączone są do informacji poniżej. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat 
(dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).

W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 
dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach) - 
POBIERZ

2. Oświadczenie budynki -
 POBIERZ

3. Oświadczenie uprawy -
 POBIERZ

4. Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie -
 POBIERZ

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO -
 POBIERZ
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

"ZAMOYSKI OCALONY" Jabłoń - Warszawa

 

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o zakupie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkich Dzieł naszego Wielkiego Rodaka Augusta Zamoyskiego.

17 maja b.r. w pierwszym dniu otwarcia Pokazu zakupionych rzeźb p.n. "Zamoyski ocalony", grupa mieszkańców gminy Jabłoń wybrała się do Muzeum Narodowego w Warszawie aby bezpośrednio niemal fizycznie dotknąć wzrokiem zakupionych prac znanych prawie wyłącznie z fotografii. Niezwykle interesująca rozmowa z konserwatorami pracującymi w trakcie Pokazu była dodatkową atrakcją dla zwiedzających.

Nasza niezbyt duża gmina od ponad 25-ciu lat przypomina o życiu i twórczości tego Wybitnego Artysty organizując cały szereg wydarzeń kulturalnych o zasięgu krajowym. Szczególnym zainteresowaniem cieszą Ogólnopolskie Plenery Rzeźbiarskie im. Augusta Zamoyskiego, Ogólnopolskie wyścigi kolarskie przypominające niezwykłe wydarzenie artysty z 1925r/rajd rowerowy w 21 dni z Paryża do Zakopanego/ i tradycyjne majowe "spotkania z Augustem Zamoyskim". Od 2011 roku funkcjonuje w Jabłoniu, jedyne w świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego, które zostało utworzone na bazie Izby Pamięci zorganizowanej w 1994 roku.

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

 

Zamoyski ocalony - Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie [17 maja 2019r.]

 

 

Spotkania z Augustem Zamoyskim [19 maja 2019r.]

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy