Spotkanie informacyjne - Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące przesłanych do mieszkańców Gminy Jabłoń przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych...

 

czytaj więcej >>

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2019 ROKU

Wójt Gminy Jabłoń informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy).

 

czytaj więcej >>

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń

 

Urząd Gminy Jabłoń informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr XVII/311/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. Gmina Jabłoń została zakwalifikowana do dofinansowania wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 dotyczącym Rewitalizacji obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Wniosek Gminy Jabłoń
 pt. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń" w rankingu ocenianych w konkursie o dofinansowanie wniosków uzyskała 86 punktów.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone następujące działania:

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego i monitoringu, utwardzenie terenu

- Rewitalizacja obszaru zdegradowanych w miejscowości Jabłoń poprzez:
- montaż małej infrastruktury w centrum miejscowości (kosze na śmieci, ławki, lamp parkowych, słupów i tablic ogłoszeniowych),
- zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni przy Ośrodku Zdrowia poprzez utwardzenie ciągów pieszych i jezdnych, budowę: parkingu, kanalizacji burzowej, placu zabaw, sceny wraz z zagospodarowaniem terenu i małą infrastrukturą oraz monitoring,

- zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej : wykonanie chodników z kostki brukowej, montaż lamp oświetleniowych solarnych, monitoringu małej infrastruktury, poprzez budowę bieżni 3-torowej, rozbudowę istniejącego placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

Prace potrwają do końca 2020 r.

Koszt ogólny przedsięwzięcia to 1 611 469,05 zł,
koszty kwalifikowalne natomiast to 1 310 137,44 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 244 630,54 zł.


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

Konsultacje społeczne – I etap - Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Propozycje zmian wprowadzono w następujących dokumentach...

 

czytaj więcej >>

Informacja Wójta Gminy Jabłoń dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Do dnia 22 lutego 2019 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Jabłoń. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

 

czytaj więcej >>

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/222/18 Rady Gminy Jabłoń z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jabłoń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi...

 

czytaj więcej >>

IV Sesja Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

 

czytaj więcej >>

IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Paszenkach

 

20 stycznia 2019r. o godz. 12.00 w Kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Paszenkach odbył się IV Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek.

W koncercie wystąpiły:

1. Koło Gospodyń Wiejskich z Paszenek, kierownik Maria Gajko

2. Zespół ludowy "Chałupa" ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia "Szkoła i Wieś" w Paszenkach, opiekun Renata Waszczuk

3. Julia Janiak z Paszenek

4. Kinga Jarmoszewska z Paszenek

5. Zespół ludowy "Jarzębina" z Paszenek, kierownik Władysława Aleksandrowicz

6. Młodzieżowy zespół ludowy "Jabłoneczka" ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" z Oddziałami Gimnazjum w Jabłoniu,
opiekun Justyna Kowalska - Babicz i Marzena Zieńczuk

7. Maria Jańczak, Szymon Mospinek, Weronika Szwaj - soliści ze Szkoły Podstawowej im. SGO "Polesie" w Jabłoniu, opiekun Małgorzata Kędracka.

8. Chór młodzieżowy z Parafii pw. św. Tomasza Bpa z Willanowy w Jabłoniu, gitara - Paweł Dymicki, djembe - Karol Dymicki

9. Joanna Kamola z Jabłonia

10. Chór " Ten Ton" Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Parczewie - kierownik Jacek Domański

11. Oliwia Iżko z Kolana - skrzypce

12. Zespół ludowy "Kalina" z Jabłonia, kierownik Leokadia Kusiuk

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone anioły i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie została wspólnie zaśpiewana kolęda "Bóg się rodzi".

Serdeczne dziękuję ks. proboszczowi Tomaszowi Grochowskiemu za miłe przyjęcie kolędników i pomoc w organizacji koncertu, parafianom i przybyłym gościom za udział w koncercie. Kole Gospodyń Wiejskich z Paszenek za upieczenie ciasta, pracownikom kultury i zespołowi ludowemu "Jarzębina" z Paszenek za okazaną pomoc w organizacji poczęstunku, a przede wszystkim kolędnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

 <<FOTOGALERIA>>

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

INFORMACJA - Przeszukiwania terenów leśnych

Informujemy, że na terenie gminy Jabłoń w dniach 19-20 lutego 2019 r., odbędzie się przeszukiwanie terenów leśnych w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badań padłych dzików.

 

czytaj więcej >>

WOŚP w Gminie Jabłoń

 

Dnia 13 stycznia 2019 r. podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kraju i za granicą odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy, która w tym roku przeznaczona była na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Gmina Jabłoń włączyła się w tą szczytną akcję. Wolontariuszki: Hanna Michalak, Maja Syryjczyk, Zuzanna Pawłowska i Zofia Łobejko uzbierały łączną kwotę 1890 zł
. Zebrane pieniądze zostały przekazane do Sztabu WOŚP w Parczewie.

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w tą akcję, a w szczególności wolontariuszkom i darczyńcom za okazane serce i wsparcie tak szczytnego celu serdecznie dziękujemy. Jesteśmy również wdzięczni za okazaną pomoc właścicielom Baru Trzynastka w Jabłoniu.

 <<FOTOGALERIA>>

Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy